Kategórie
podakovanie

Poďakovanie od dona Bosca

Moji dobrí dobrodinci a moje dobré dobrodinky!

Cítim, že sa blíži koniec môjho života, a približuje sa deň, keď budem musieť zaplatiť smrti spoločnú daň a zostúpiť do hrobu. Predtým, ako vás navždy zanechám na tejto zemi, chcem sa voči vám zbaviť jedného dlhu a tak zadosťučiniť veľkej túžbe môjho srdca.

Dlh, ktorý musím splatiť, je moja vďačnosť za všetko čo ste urobili, keď ste mi pomohli kresťansky vzdelávať a viesť na cestu cností a práce toľkých chudobných chlapcov: aby mohli nájsť útechu vo svojich rodinách, stať sa užitočnými pre seba samých a pre občiansku spoločnosť. Predovšetkým však, aby si zachránili dušu a stali sa tak navždy šťastnými.

Bez vašej charitatívnej činnosti by som mohol urobiť len málo alebo nič. S prispením vašej lásky však  sme spolupracovali s Božou milosťou, aby sme vysušili veľa sĺz a zachránili mnoho duší. Vďaka vašej charite sme založili niekoľko internátov a hospicov, v ktorých boli a sú podporované tisícky opustených sirôt. Boli vytrhnutí z nebezpečenstva bezbožnosti a nemravnosti. Prostredníctvom dobrej výchovy, štúdia a osvojenia si umenia, sme z nich vychovali dobrých kresťanov a čestných občanov.

Vďaka vašej veľkodušnej charite sme založili misie až na konci zeme v Patagónii a v Ohňovej zemi  kam sme vyslali stovky evanjelizačných pracovníkov, aby rozširovali a obrábali Pánovu vinicu.

Vďaka vašej pomoci sme založili tlačiarenské dielne v rôznych mestách a dedinách, pre ľudí sme vytlačili milióny kníh a listov na obranu pravdy, na podporu zbožnosti a na podporu mravnosti.

S vašou charitatívnou láskou sme tiež postavili veľa kaplniek a kostolov, v ktorých sa budú navždy až do konca sveta každý deň spievať chvály Bohu a Presvätej Bohorodičke a bude zachránených veľa duší.

Som presvedčený, že vďaka Božej činnosti a účinnej pomoci vašej lásky a podpory sa mohlo toto všetko uskutočniť. Cítim potrebu vám to povedať, a preto skôr ako odídem na druhý svet, z hĺbky srdca vám vyjadrujem  svoju vďačnosť.

Ale ak ste mi pomáhali s toľkou dobrotou a vytrvalosťou, teraz vás prosím, aby ste po mojej smrti pokračovali v pomoci aj môjmu nástupcovi. Diela, ktoré som začal s vašou podporou, mňa už viac nepotrebujú, ale naďalej potrebujú vás a všetkých, ktorí tak ako vy, podporujú dobro na tejto zemi. Preto ich všetkých zverujem a odporúčam Pánu Bohu.

Na vaše povzbudenie a útechu, zanechávam svojmu nástupcovi úlohu, aby naši dobrodinci a dobrodinky boli vždy zahrnutí do všeobecných aj súkromných modlitieb, ktoré sa konajú a budú konať v saleziánskych domoch. Nech si vždy vzbudzuje úmysel, aby Boh stonásobne odmenil ich štedrosť už  v pozemskom živote, aby im daroval zdravie a porozumenie v rodine, úrodu na poliach, prosperitu v obchode, oslobodenie a ochranu pred akýmkoľvek nešťastím.

Na vaše povzbudenie a uspokojenie pripomínam, že najúčinnejším spôsobom na odpustenie hriechov a zaistenie si večného živote je milosrdenstvo konkrétnej lásky vykonané pre maličkých: „uni ex minimis“, pre maličkého opusteného, ako o tom uisťuje Božský Majster Ježiš. Chcel by som vás upozorniť, že v tejto dobe, keď je nedostatok materiálnych prostriedkov na vzdelávanie a výchovu mladých ľudí, tých najchudobnejších a najopustenejších vo viere a mravnosti, sama Panna Mária sa ustanovila za ich ochrankyňu. Ona rozdáva ich dobrodincom a dobrodinkám veľa milostí a tiež mimoriadne časné aj duchovné dary.

Ja sám, a so mnou všetci saleziáni sme svedkami toho, že mnohým našim dobrodincom, ktorí predtým nemali veľa šťastia, sa začalo veľmi dobre dariť, keď začali prejavovať charitu našim sirotám.

Z vlastnej skúsenosti mi viackrát opakovali takéto alebo podobné slová: „Nechcem, aby ste mi Vy ďakovali, keď dávam milodary vašim chudobným. To ja musím ďakovať Vám, že ste o ne požiadali. Odkedy som začal pomáhať vašim sirotám, moje bohatstvo sa strojnásobilo“. Ďalší pán, komisár Antonio Cotta, ktorý často prichádzal s almužnou, mi povedal: „Čím viac peňazí vám prinesiem na Vaše diela, tým viac sa mi darí v podnikaní. Môžem dokázať, že Pán mi dáva už v terajšom živote stonásobne viac ako ja dávam z dobročinnej lásky“. Bol naším významným dobrodincom až do veku 86 rokov, keď ho Boh povolal do večnosti, aby si tam mohol vychutnať ovocie svojej dobročinnosti.

Aj keď som unavený a vyčerpaný, nemôžem prestať k vám hovoriť a odporúčať svoje deti, ktoré sa chystám opustiť. Preto musím priložiť pero a urobiť bodku.

Zbohom, moji milí dobrodinci, saleziánski spolupracovníci a spolupracovníčky. Mnohých z vás som v tomto živote nemohol osobne poznať, ale to nevadí. Na druhom svete sa spoznáme všetci a budeme sa spolu večne radovať z dobra, ktoré sme urobili s pomocou Božej milosti na tejto zemi, najmä v prospech chudobnej mládeže. 

Ak po mojej smrti Milosrdný Boh, pre zásluhy Ježiša Krista a pod ochranou Márie Pomocnice kresťanov, bude považovať za hodného prijať ma v nebi, budem sa za vás vždy prihovárať. Budem prosiť za vaše rodiny aj za vašich blízkych, aby raz všetci mohli chváliť veľkosť Stvoriteľa, byť naplnení božskými slasťami a naveky ospevovať jeho nekonečné milosrdenstvo. Amen.

Navždy váš dlžník a služobník

kňaz Ján Bosco

Memorie biografiche  18, 622