Kategórie
podakovanie

Poďakovanie od dona Františka Kuboviča

Milí podporovatelia a dobrodinci saleziánskeho diela!

Pri čítaní slov dona Bosca, ktoré napísal pár mesiacov pred svojou smrťou, som si uvedomil, aké to boli prorocké slová aj o našom Novom oratóriu na Miletičovej ulici. Nová kaplnka, nové priestory v klubovniach na stretká pre integrálny rozvoj mladých, opustení chlapci a dievčatá bez rodičov z rozvedených rodín aj keď možno materiálne zabezpečení, mnohí ktorí si založili rodiny a vybudovali z nich na Miletičke krásne spoločenstvo… Presne tak ako v príhovore dona Bosca, aj keď v inej kultúre a v inom období dejín. Treba si uvedomiť, a to je veľká pravda, že oratórium, kaplnku, čajovňu a rekonštrukciu nášho domu sa nám podarilo uskutočniť vďaka vašej štedrosti. Som presvedčený, že tak ako to spomína don Bosco, aj vám milostivý Pán Boh a príhovor Panny Márie Pomocnice aj sv. Jozefa dali pocítiť svoju dobrotu a milosrdenstvo.

V máji minulého roku som písal list, kde som vás pozýval zapojiť sa do iniciatívy Kvapka pre oratko. Našim cieľom bolo získať aspoň 500 podporovateľov, ktorí by boli ochotní trvalým príkazom pravidelne mesačne prispievať na stavbu sumou aspoň 10 € a tým urobiť niečo dobré pre mládež a mladé rodiny. Toto číslo sa nepodarilo naplniť, ale napriek tomu ste nám mnohí pomohli aj vašimi jednorazovými darmi.

V mene celej našej saleziánskej komunity, mladých a rodín sa vám chcem poďakovať za vašu podporu a štedrosť počas prestavby. Avšak nielen počas nej, pretože už našetrené peniaze, boli vaše dary, ktoré sme odkladali počas pätnástich rokov. Ako prejav vďačnosti prijmite tieto tri malé darčeky:

Obrázok s modlitbou k sv. Jozefovi – jemu sme zverili celú prestavbu a Nové oratórium bolo posvätené práve v roku, ktorý mu je venovaný v celej Cirkvi. Nech vás ochraňuje a vyprosuje vám potrebné milosti.

ABECEDA dona Bosca – don Bosco neponúka len zábavu na ihrisku, ale aj konkrétnu duchovnú cestu saleziánskej spirituality ako sa dostať do neba. Nech týchto pár strán aj vám pomôže spoznať túto cestu.

Čokoládu Nového oratória – don Bosco chcel, aby sme boli šťastní nielen v nebi, ale už aj tu na zemi. Nech vám táto čokoláda osladí váš každodenný život.

Vzhľadom na to, že išlo o prestavbu 85 ročnej budovy, bol náš odhadovaný rozpočet v sume 900 000 € poddimenzovaný a celkové náklady na prestavbu dosiahli 1 541 500 €. Počas prestavby sa objavili nepredvídané náklady a zároveň vzájomná nadväznosť niektorých prác si vyžadovala urobiť ich už teraz, a nie až v ďalšej etape, ako sa plánovalo. Spomeňme aspoň niektoré: vybudovanie vsakov na odvodnenie celého domu, pretože voda bola odvádzaná pod jeho základy, výmenu starej rozpadnutej vetvy kanalizácie, oprava odfúknutej strechy – výmena plášťa a jej izolácia, zastrešenie terasy čajovne a vybudovanie závetrí, zateplenie s ktorými sa v projekte nepočítalo a ďalšie iné skutočnosti, s ktorými náklady narástli. Predstavujeme vám zdroje príjmov na financovaní prestavby k 31.1.2021:

  • dotácia provincia – 450 000 €
  • úver splácaný provinciou – 150 000 €
  • úver splácaný pastoračnou komunitou – 150 000 €
  • pôžička splácaná pastoračnou komunitou – 145 000 €
  • príspevok pastoračnej komunity – 112 345,57
  • dobrodinci (Domka a farnosť) – 598 801,84 €

Ako vidíte, zostáva nám ešte splatiť úver a pôžičku, pričom treba dokončiť aj ďalšie práce (obložiť schody pri vstupe a na terase, zatepliť faru a opraviť strechu). Som presvedčený, že ak je to Božie dielo, tak Pán Boh vzbudí ľudí, ktorým záleží na dobre mladých a budú ochotní ho naďalej finančne podporovať.

Ešte raz vám zo srdca ďakujem za vašu podporu. Každý posledný deň v mesiaci za vás slúžime sv. omšu a denne vás vkladáme do našich komunitných a osobných modlitieb.

Bratislava 19. marca 2021

František Kubovič SDB
direktor komunity