Kategórie
podakovanie

Poďakovanie od dona Karola Maníka

Bratislava, 24.1.2023
Drahí naši dobrodinci!

Blíži sa 31.január, sviatok don Bosca. Pre nás, saleziánov a saleziánsku rodinu, ako aj pre všetkých tých, ktorým je saleziánska charizma blízka a don Bosco inšpirujúci, je to príležitosť vzdať hold tomuto svätcovi a chváliť Boha za Jeho lásku, ktorá sa prejavuje cez don Bosca. Súčasne je to možnosť poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa zapájajú do širokého hnutia na záchranu mládeže a podporujú toto dielo akýmkoľvek spôsobom.

Vám sa chcem osobitne poďakovať za konkrétnu finančnú podporu v rámci projektu Kvapka pre oratko, ktorý sa začal už pred niekoľkými rokmi. Pred dvoma rokmi sa ukončila rekonštrukcia budovy na Miletičke. Časť tejto budovy na prízemí slúži už druhý rok na stretká pre všetky vekové skupiny, kde sa mladí aj dospelí stretávajú, modlia sa, rozprávajú a hrajú, aby tak budovali vzťahy a zažili silu spoločenstva. V ďalšej časti je čajovňa, ktorú sme od septembra minulého roku otvorili aj v nedele po svätých omšiach o 9:30 a 11:00. Prvé a druhé poschodie budovy slúži na ubytovanie, stravovanie a modlitbu pre našu komunitu a pre hostí.

Ukončením rekonštrukcie budovy sme uzatvorili prvú etapu. Teraz nás čaká príprava na druhú, ktorá spočíva vo vybudovaní športových plôch na území, kde je teraz parkovisko. Potrebujeme si dobre premyslieť a nakresliť aké športové plochy a kde ich chceme mať. Zatiaľ je iba túžba mať blízko oratka aj športoviská, a tak vytvoriť jeden celok, kde je kostol, klubovne, čajovňa a ihriská. Toto je také typické pre saleziánsky štýl – vytvárať z každého diela dom, kde sa mladí cítia ako doma; školu, kde sa niečo naučia; dvor kde sa môžu hrať a kaplnku, kde sa modlia a rozprávajú o Bohu.

Na účte, ktorý slúži na tento projekt a na ktorý aj Vy prispievate, máme momentálne sumu 46.000,- eur. Z nej ešte splácame každý mesiac úver za prvú etapu stavby. Mesačne je to niečo vyše 1.000,- eur.

O všetkých krokoch, ktoré spravíme Vás budeme informovať na stránke www.noveoratko.sk, ktorej aktualizáciu pripravujeme.
Za našich dobrodincov slúžim každú sobotu svätú omšu ako konkrétny prejav vďaky. Zvlášť 31.januára pri svätej omši o 18:00 na Vás budem konkrétne myslieť. Srdečne Vás na ňu pozývam!

S úctou a vďakou.

Karol Maník SDB
direktor

Kategórie
podakovanie

Poďakovanie od dona Bosca

Moji dobrí dobrodinci a moje dobré dobrodinky!

Cítim, že sa blíži koniec môjho života, a približuje sa deň, keď budem musieť zaplatiť smrti spoločnú daň a zostúpiť do hrobu. Predtým, ako vás navždy zanechám na tejto zemi, chcem sa voči vám zbaviť jedného dlhu a tak zadosťučiniť veľkej túžbe môjho srdca.

Dlh, ktorý musím splatiť, je moja vďačnosť za všetko čo ste urobili, keď ste mi pomohli kresťansky vzdelávať a viesť na cestu cností a práce toľkých chudobných chlapcov: aby mohli nájsť útechu vo svojich rodinách, stať sa užitočnými pre seba samých a pre občiansku spoločnosť. Predovšetkým však, aby si zachránili dušu a stali sa tak navždy šťastnými.

Bez vašej charitatívnej činnosti by som mohol urobiť len málo alebo nič. S prispením vašej lásky však  sme spolupracovali s Božou milosťou, aby sme vysušili veľa sĺz a zachránili mnoho duší. Vďaka vašej charite sme založili niekoľko internátov a hospicov, v ktorých boli a sú podporované tisícky opustených sirôt. Boli vytrhnutí z nebezpečenstva bezbožnosti a nemravnosti. Prostredníctvom dobrej výchovy, štúdia a osvojenia si umenia, sme z nich vychovali dobrých kresťanov a čestných občanov.

Vďaka vašej veľkodušnej charite sme založili misie až na konci zeme v Patagónii a v Ohňovej zemi  kam sme vyslali stovky evanjelizačných pracovníkov, aby rozširovali a obrábali Pánovu vinicu.

Vďaka vašej pomoci sme založili tlačiarenské dielne v rôznych mestách a dedinách, pre ľudí sme vytlačili milióny kníh a listov na obranu pravdy, na podporu zbožnosti a na podporu mravnosti.

S vašou charitatívnou láskou sme tiež postavili veľa kaplniek a kostolov, v ktorých sa budú navždy až do konca sveta každý deň spievať chvály Bohu a Presvätej Bohorodičke a bude zachránených veľa duší.

Som presvedčený, že vďaka Božej činnosti a účinnej pomoci vašej lásky a podpory sa mohlo toto všetko uskutočniť. Cítim potrebu vám to povedať, a preto skôr ako odídem na druhý svet, z hĺbky srdca vám vyjadrujem  svoju vďačnosť.

Ale ak ste mi pomáhali s toľkou dobrotou a vytrvalosťou, teraz vás prosím, aby ste po mojej smrti pokračovali v pomoci aj môjmu nástupcovi. Diela, ktoré som začal s vašou podporou, mňa už viac nepotrebujú, ale naďalej potrebujú vás a všetkých, ktorí tak ako vy, podporujú dobro na tejto zemi. Preto ich všetkých zverujem a odporúčam Pánu Bohu.

Na vaše povzbudenie a útechu, zanechávam svojmu nástupcovi úlohu, aby naši dobrodinci a dobrodinky boli vždy zahrnutí do všeobecných aj súkromných modlitieb, ktoré sa konajú a budú konať v saleziánskych domoch. Nech si vždy vzbudzuje úmysel, aby Boh stonásobne odmenil ich štedrosť už  v pozemskom živote, aby im daroval zdravie a porozumenie v rodine, úrodu na poliach, prosperitu v obchode, oslobodenie a ochranu pred akýmkoľvek nešťastím.

Na vaše povzbudenie a uspokojenie pripomínam, že najúčinnejším spôsobom na odpustenie hriechov a zaistenie si večného živote je milosrdenstvo konkrétnej lásky vykonané pre maličkých: „uni ex minimis“, pre maličkého opusteného, ako o tom uisťuje Božský Majster Ježiš. Chcel by som vás upozorniť, že v tejto dobe, keď je nedostatok materiálnych prostriedkov na vzdelávanie a výchovu mladých ľudí, tých najchudobnejších a najopustenejších vo viere a mravnosti, sama Panna Mária sa ustanovila za ich ochrankyňu. Ona rozdáva ich dobrodincom a dobrodinkám veľa milostí a tiež mimoriadne časné aj duchovné dary.

Ja sám, a so mnou všetci saleziáni sme svedkami toho, že mnohým našim dobrodincom, ktorí predtým nemali veľa šťastia, sa začalo veľmi dobre dariť, keď začali prejavovať charitu našim sirotám.

Z vlastnej skúsenosti mi viackrát opakovali takéto alebo podobné slová: „Nechcem, aby ste mi Vy ďakovali, keď dávam milodary vašim chudobným. To ja musím ďakovať Vám, že ste o ne požiadali. Odkedy som začal pomáhať vašim sirotám, moje bohatstvo sa strojnásobilo“. Ďalší pán, komisár Antonio Cotta, ktorý často prichádzal s almužnou, mi povedal: „Čím viac peňazí vám prinesiem na Vaše diela, tým viac sa mi darí v podnikaní. Môžem dokázať, že Pán mi dáva už v terajšom živote stonásobne viac ako ja dávam z dobročinnej lásky“. Bol naším významným dobrodincom až do veku 86 rokov, keď ho Boh povolal do večnosti, aby si tam mohol vychutnať ovocie svojej dobročinnosti.

Aj keď som unavený a vyčerpaný, nemôžem prestať k vám hovoriť a odporúčať svoje deti, ktoré sa chystám opustiť. Preto musím priložiť pero a urobiť bodku.

Zbohom, moji milí dobrodinci, saleziánski spolupracovníci a spolupracovníčky. Mnohých z vás som v tomto živote nemohol osobne poznať, ale to nevadí. Na druhom svete sa spoznáme všetci a budeme sa spolu večne radovať z dobra, ktoré sme urobili s pomocou Božej milosti na tejto zemi, najmä v prospech chudobnej mládeže. 

Ak po mojej smrti Milosrdný Boh, pre zásluhy Ježiša Krista a pod ochranou Márie Pomocnice kresťanov, bude považovať za hodného prijať ma v nebi, budem sa za vás vždy prihovárať. Budem prosiť za vaše rodiny aj za vašich blízkych, aby raz všetci mohli chváliť veľkosť Stvoriteľa, byť naplnení božskými slasťami a naveky ospevovať jeho nekonečné milosrdenstvo. Amen.

Navždy váš dlžník a služobník

kňaz Ján Bosco

Memorie biografiche  18, 622

Kategórie
podakovanie

Poďakovanie od dona Františka Kuboviča

Milí podporovatelia a dobrodinci saleziánskeho diela!

Pri čítaní slov dona Bosca, ktoré napísal pár mesiacov pred svojou smrťou, som si uvedomil, aké to boli prorocké slová aj o našom Novom oratóriu na Miletičovej ulici. Nová kaplnka, nové priestory v klubovniach na stretká pre integrálny rozvoj mladých, opustení chlapci a dievčatá bez rodičov z rozvedených rodín aj keď možno materiálne zabezpečení, mnohí ktorí si založili rodiny a vybudovali z nich na Miletičke krásne spoločenstvo… Presne tak ako v príhovore dona Bosca, aj keď v inej kultúre a v inom období dejín. Treba si uvedomiť, a to je veľká pravda, že oratórium, kaplnku, čajovňu a rekonštrukciu nášho domu sa nám podarilo uskutočniť vďaka vašej štedrosti. Som presvedčený, že tak ako to spomína don Bosco, aj vám milostivý Pán Boh a príhovor Panny Márie Pomocnice aj sv. Jozefa dali pocítiť svoju dobrotu a milosrdenstvo.

V máji minulého roku som písal list, kde som vás pozýval zapojiť sa do iniciatívy Kvapka pre oratko. Našim cieľom bolo získať aspoň 500 podporovateľov, ktorí by boli ochotní trvalým príkazom pravidelne mesačne prispievať na stavbu sumou aspoň 10 € a tým urobiť niečo dobré pre mládež a mladé rodiny. Toto číslo sa nepodarilo naplniť, ale napriek tomu ste nám mnohí pomohli aj vašimi jednorazovými darmi.

V mene celej našej saleziánskej komunity, mladých a rodín sa vám chcem poďakovať za vašu podporu a štedrosť počas prestavby. Avšak nielen počas nej, pretože už našetrené peniaze, boli vaše dary, ktoré sme odkladali počas pätnástich rokov. Ako prejav vďačnosti prijmite tieto tri malé darčeky:

Obrázok s modlitbou k sv. Jozefovi – jemu sme zverili celú prestavbu a Nové oratórium bolo posvätené práve v roku, ktorý mu je venovaný v celej Cirkvi. Nech vás ochraňuje a vyprosuje vám potrebné milosti.

ABECEDA dona Bosca – don Bosco neponúka len zábavu na ihrisku, ale aj konkrétnu duchovnú cestu saleziánskej spirituality ako sa dostať do neba. Nech týchto pár strán aj vám pomôže spoznať túto cestu.

Čokoládu Nového oratória – don Bosco chcel, aby sme boli šťastní nielen v nebi, ale už aj tu na zemi. Nech vám táto čokoláda osladí váš každodenný život.

Vzhľadom na to, že išlo o prestavbu 85 ročnej budovy, bol náš odhadovaný rozpočet v sume 900 000 € poddimenzovaný a celkové náklady na prestavbu dosiahli 1 541 500 €. Počas prestavby sa objavili nepredvídané náklady a zároveň vzájomná nadväznosť niektorých prác si vyžadovala urobiť ich už teraz, a nie až v ďalšej etape, ako sa plánovalo. Spomeňme aspoň niektoré: vybudovanie vsakov na odvodnenie celého domu, pretože voda bola odvádzaná pod jeho základy, výmenu starej rozpadnutej vetvy kanalizácie, oprava odfúknutej strechy – výmena plášťa a jej izolácia, zastrešenie terasy čajovne a vybudovanie závetrí, zateplenie s ktorými sa v projekte nepočítalo a ďalšie iné skutočnosti, s ktorými náklady narástli. Predstavujeme vám zdroje príjmov na financovaní prestavby k 31.1.2021:

  • dotácia provincia – 450 000 €
  • úver splácaný provinciou – 150 000 €
  • úver splácaný pastoračnou komunitou – 150 000 €
  • pôžička splácaná pastoračnou komunitou – 145 000 €
  • príspevok pastoračnej komunity – 112 345,57
  • dobrodinci (Domka a farnosť) – 598 801,84 €

Ako vidíte, zostáva nám ešte splatiť úver a pôžičku, pričom treba dokončiť aj ďalšie práce (obložiť schody pri vstupe a na terase, zatepliť faru a opraviť strechu). Som presvedčený, že ak je to Božie dielo, tak Pán Boh vzbudí ľudí, ktorým záleží na dobre mladých a budú ochotní ho naďalej finančne podporovať.

Ešte raz vám zo srdca ďakujem za vašu podporu. Každý posledný deň v mesiaci za vás slúžime sv. omšu a denne vás vkladáme do našich komunitných a osobných modlitieb.

Bratislava 19. marca 2021

František Kubovič SDB
direktor komunity